سوالات پرتکرار

آیا ما برای آموزش مبلغی میدهیم؟

ما با خشم عادلانه و بیزاری از مردانی که از جذابیت های لذت لحظه ای چنان فریب خورده اند و روحیه آنها را تضعیف کرده اند و از هوس کور شده اند را محکوم می کنیم.

آیا ما برای آموزش مبلغی میدهیم؟

ما با خشم عادلانه و بیزاری از مردانی که از جذابیت های لذت لحظه ای چنان فریب خورده اند و روحیه آنها را تضعیف کرده اند و از هوس کور شده اند را محکوم می کنیم.

آیا ما برای آموزش مبلغی میدهیم؟

ما با خشم عادلانه و بیزاری از مردانی که از جذابیت های لذت لحظه ای چنان فریب خورده اند و روحیه آنها را تضعیف کرده اند و از هوس کور شده اند را محکوم می کنیم.